Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Služby pro města a obce

Průzkumy a analýzy
Projektová dokumentace pro zakládání, rozvoj a obnovu objektů zeleně
Podklady pro režim péče o zeleň
Projekty pro žádost o dotace z Evropských fondů
Autorský dozor

Průzkumy a analýzy

 • Dendrologický průzkum (inventarizace dřevin) – rozbor (hodnocení) dendrometrických a kvalitativních vlastností dřevin.
 • Posouzení provozní bezpečnosti dřevin

Projektová dokumentace pro zakládání, rozvoj a obnovu objektů zeleně

Projektovou dokumentaci zpracujeme ve všech výkonových fázích:
 • Příprava zakázky (PPR)
 • Studie stavby (STS)
 • Vypracování dokumentace k územnímu řízení (DUR)
 • Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby (DZS)
 • Spolupráce při výběrovém řízení (VDS)
 • Spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (ATD)
 • Spolupráce po dokončení stavby (SKP)

Zeleň městských a venkovských sídel, zahradně-architektonická řešení veřejných prostorů

městské parky, příměstské parky, lesoparky, lázeňské parky, menší parkové úpravy, parkově upravené plochy, zakládání a obnova uličních stromořadí, zeleň obytných souborů, zeleň městského parteru, zeleň školských, kulturních a léčebných zařízení, zeleň sportovních areálů, dětská hřiště, zeleň průmyslových objektů, zeleň hřbitovů, zahrádkových kolonií, zeleň individuální zástavby, zeleň návesních prostorů a historických jader, zeleň občanské vybavenosti, zeleň zemědělských areálů, návrh mobiliáře.

Krajinná zeleň

rozptýlená zeleň, doprovodná zeleň, územní systém ekologické stability

Podklady pro režim péče o zeleň

Pasport zeleně – technicko provozní dokumentace pro výkon správy zeleně, je základním podkladem pro projekt údržby zeleně. Obsahuje skladbu a množství vegetačních prvků v rámci objektu zeleně. Skládá se z části mapové (prostorová lokalizace vegetačních a technických prvků) a datové (kvantitativní údaje o vegetačních a technických prvcích a vlastnosti prostorových jednotek).

Projekt údržby – provozní dokumentace obsahující skladbu technologií udržovací péče pro jednotlivé vegetační prvky a údaje o zastoupení vegetačních a technických prvků na jednotlivých základních plochách. Projekt údržby specifikuje nákladovost udržovací péče pro jednotlivé základní plochy (objekty) zeleně. Pro každý vegetační prvek na základní ploše je stanovena technologie údržby odpovídající intenzitní třídě (I-III) přiřazené této základní ploše. Intenzitní třída údržby je definována souborem pracovních operací a četností jejich opakování.

Projekt pěstebních opatření – provozní dokumentace se zpracovává pouze pro vybrané objekty zeleně (např. parky, stromořadí). Podkladem pro zpracování projektu pěstebních opatření je dendrologický průzkum s inventarizací dřevin. Projekt pěstebních opatření obsahuje seznam a lokalizaci dřevin, popis a zdůvodnění pěstebních opatření.

Projekty pro žádost o dotace z Evropských fondů

Máte zájem obnovit zeleň ve Vaší obci?
 • Zpracováváme projekty jako podklad pro žádosti o dotační tituly z evropských fondů.
 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) podporuje v letech 2007-2013 dotacemi zlepšování stavu přírody a krajiny. V rámci prioritní osy 6.3 a 6.5 je možno čerpat finance pro projekty zahradní a krajinářské architektury.

Obnova krajinných struktur – oblast podpory 6.3

 • zakládání a obnova remízů, alejí, solitérních stromů a větrolamů
 • územní systém ekologické stability
 • zakládání a obnova historických polních cest
 • ošetření stromů ve významných alejích
 • péče o památné stromy

Podpora regenerace urbanizované krajiny - oblast podpory 6.5

 • obnova přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí
 • individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci
 • zakládání a obnova stromořadí, významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů
 • obnova a rozvoj funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině

Autorský dozor – zajištění souladu realizace s projektem

 • Výkonem autorského dozoru je zajištěna přímá vazba pro přenos nezobrazitelné a jinak nesdělitelné části myšlenek tvůrce projektu k realizátorům stavby.
 • Cílem autorského dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu a spolupráce při řešení problémů vzniklých při realizaci stavby.
 • Autorský dozor probíhá v rámci kontrolních dnů, kdy se zjišťuje, zda realizace probíhá v souladu s projektem.
 • Výkon autorského dozoru je vázán na zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (zákon č. 360/1992 Sb. v platném znění).