Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Projekt zahrady - obsah a struktura

Jen promyšlený, logicky uspořádaný a technicky správný projekt zahrady je předpokladem rychlé a úspěšné realizace. Kvalitní projekt zahradu vizualizuje a jasně specifikuje. Odpovídá na otázky, kde co v zahradě bude a proč, kolik bude potřeba jakých rostlin a materiálů, jak, čím a kdy se co odveze, přiveze, vykácí, postaví, vysadí a zaseje. Zahradní architekt tvorbou projektu vytváří podrobný soupis všech potřebných rostlin, materiálů, prací a technologických postupů. Projekt zahrady usměrňuje míru finančních investic do realizace zahrady a chrání před zbytečným vynakládáním energie do řešení, která jsou neověřená a nefunkční.

Z čeho se skládá projekt zahrady?

 1. Textová část – průvodní a technická zpráva
 2. Výkresová část – základní část projektové dokumentace
 3. Přílohy – vše ostatní, co není součástí textové nebo výkresové části: fotodokumentace současného stavu (příp. historické fotografie a mapy), vzorové obrázky, výkaz výměr, rozpočet, listy vlastnictví, katastrální mapa, doklady z jednání apod.

Textová část

Průvodní a technická zpráva

Textovou část projektové dokumentace zahrady tvoří průvodní a technická zpráva. Obsahuje identifikační údaje stavby (zahrady), investora (objednatele) a architekta (projektanta). Vymezuje předmět projektu daný požadavky objednatele.

Obsahuje základní charakteristiku zahrady, údaje o stávajícím stavu a využití, provedených průzkumech (dendrologický, půdní,...), rozbor širších vztahů a přírodních podmínek, napojení na technickou infrastrukturu a informace o podkladech.

Technická zpráva popisuje a zdůvodňuje navrhované kompoziční, funkční a zahradně architektonické řešení. Vysvětluje rozvržení ploch a prostorů a jejich začlenění do okolí. Řeší stavebně technické úpravy, přípravu pozemku, postup a harmonogram (etapizaci) realizačních prací.

Technická zpráva vysvětluje použití a uspořádání jednotlivých typů, resp. druhů a kultivarů rostlin. Je specifikována jejich velikost, kvalita a technologie výsadby. Zpráva obsahuje časový harmonogram výsadby a technické standardy realizace. U technických prvků (zpevněné plochy a komunikace, pergoly, altány, zídky, mobiliář...) popisuje jejich stavebně technické parametry.

Výkresová část

Skládá se dle rozsahu a náročnosti projektu z následujících výkresů:
 • Celková situace
 • Současný stav
 • Zahradně architektonické řešení
 • Pohledy
 • Perspektivy
 • Řezy
 • Detaily
 • Osazovací výkres
 • Vytyčovací výkres

Celková situace

Výkres vymezuje řešené území a znázorňuje širší vztahy v rámci pozemkového katastru. Výkres se vyhotovuje v měřítku 1:500, 1:2000 nebo 1:5000.

Současný stav

Výkres současného stavu zobrazuje aktuální stav řešeného území. Jsou v něm zakresleny stávající technické a vegetační prvky. Nechybí zákres inženýrských sítí a limitů území. Čísla dřevin odkazují na dendrologický průzkum v textové části projektu. Ve výkrese jsou označeny dřeviny ke kácení nebo k přesazení. Výkres je důležitým analytickým podkladem pro vypracování výkresu zahradně architektonického řešení. Vyhotovuje se v měřítku 1:200 nebo 1:500.

Zahradně architektonické řešení

Jedná se o celkový návrh řešení zahradně architektonických úprav. Ve výtvarně a graficky pojatém půdoryse zobrazuje členění prostorů a ploch. Důraz klade na proporční vztahy, tvarosloví a prostorově kompoziční a funkčně provozní program - vedení cest, umístění zahradních staveb, odpočívadel, vegetačních, vodních a ostatních prvků zahradní kompozice.

Vegetační prvky (rostliny) jsou zde řešeny koncepčně, na úrovni specifikovaných typů, resp. skupin rostlin, jako liniové prvky (např. tvarovaný živý plot 2 m vysoký, stromořadí listnatých stromů, kulovité formy), plošné prvky (např. záhon trvalek, záhon růží, vřesoviště) nebo bodové prvky (např. solitérní listnatý strom s červeným olistěním na podzim). Návrh rostlin na úrovni konkrétních druhů, resp. kultivarů rostlin je předmětem podrobného osazovacího výkresu. Výkres zahradně architektonického řešení se vyhotovuje v měřítku 1:200 nebo 1:500.

Pohledy

Slouží k vytvoření názorné představy o prostoru a vlastnostech jeho jednotlivých elementů. Pohledy zobrazují výškové a proporční uspořádání technických a vegetačních prvků v zahradě. Např. pohled na pergolu u jezírka nebo pohled na skupinu stromů s podsadbou keřů a trvalek. Pohledy jsou kresleny dle potřeby v různém měřítku a jemu odpovídajícímu stupni kresebné stylizace.

Perspektivy

Jsou zobrazením zahradního prostoru tak, jak ho ve skutečnosti vnímáme. Perspektivy bývají různě graficky ztvárněny. Od jednoduché, tužkou nakreslené stylizace až po realistickou počítačovou vizualizaci.

Řezy

Zobrazují objekt protnutý myšlenou svislou rovinou. Rozlišují se řezy příčné a podélné.

Detaily

Jsou výkresy zpracované ve větším měřítku (1:20, 1:50, 1:100), aby bylo možno zachytit všechny potřebné detaily. Může se jednat např. o detail výsadby stromu nebo detail osázení trvalkového záhonu. V detailech se vyhotovují především konstrukční výkresy stavebních prvků - např. altán, pergola, zídka, jezírko, dlažba, apod.

Osazovací výkres

Je podrobný výkres, ve kterém jsou zakresleny jednotlivé rostliny určené k výsadbě. Seznam rostlin s počty kusů je uveden v tabulce na výkresu. Vyhotovuje se zpravidla v měřítku 1:100 nebo 1:200.

Vytyčovací výkres

Slouží k vytyčení navrhovaných technických a vegetačních prvků při realizaci zahrady. Pomocí měřických přímek a kót jsou v terénu lokalizovány a realizovány navržené úpravy.

Přílohy

Fotodokumentace a historické podklady

Přílohou projektu bývá fotodokumentace současného stavu. Jsou-li k dispozici, přiloží se také fotografie, mapy, plány a kresby dokumentující historický vývoj zahrady.

Vzorové obrázky

Jsou obrázky nebo fotografie, které vizuálně přibližují navrhované řešení – např. vzorový řez zahradní cestou, skladba dlážděné plochy nebo navrhovaný zahradní nábytek.

Výkaz výměr

Výkaz výměr udává na základě projektové dokumentace vyčíslení jednotlivých ploch, kvalitu a množství potřebných materiálů, prací, dodávek a služeb. Výkaz výměr je podkladem pro zpracování rozpočtu, resp. nabídkové ceny realizace zahrady.

PROJEKT »»» VÝKAZ VÝMĚR »»» NABÍDKOVÁ CENA

Rozpočet

Slouží k vyčíslení nákladů na realizaci zahrady. Obsahuje náklady za práci a materiál. Práce je oceňována třemi způsoby: podle ceníku stavebních prací, hodinovou sazbou za vykonání dané práce nebo individuální kalkulací. Náklady za materiál vycházejí z uvedeného počtu kusů (ks), výměry ploch (m2), hmotnosti (t) nebo objemu (m3). Rekapitulace všech nákladů je obsažena v krycím listu rozpočtu. Na základě rozpočtu je zahrada realizována a fakturována.

Slepý rozpočet

Je odborně sestavený výkaz prací a dodávek podle projektové dokumentace, avšak bez uvedení cen. Na základě slepého rozpočtu je možno poptat a následně vybrat objektivně vhodného dodavatele pro realizaci záměru.

Ostatní přílohy

Dalšími přílohami jsou dle náročnosti projektu list vlastnictví, katastrální mapa, stanoviska dotčených orgánů, doklady z jednání, apod.